• :
  • :
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - ANH HÙNG LAO ĐỘNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sự ra đời và mục đích, ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ngày 19/8)

Kỷ niệm 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022)

Ra đời trong nhng ngày sôi sc ca Cách mng Tháng Tám, tuy còn non tr song lực lượng Công an nhân dân đã quán trit, vn dng sáng to các quan đim, đường li qun chúng ca Đảng và Ch tch H Chí Minh, bám sát nhim v chính tr ca đt nước, dựa vào Mt trn Vit Minh, các đoàn th cu quc đ tuyn truyn, vn đng Nhân dân hăng hái tham gia vào các t chc như “Vit Dũng thanh niên đoàn”, “Cnh sát danh d không lương”... sát cánh cùng lc lượng Công an nhân dân làm nhim v bo v an ninh, trt t, đu tranh quyết lit vi các thế lc thù đch và bn ti phm, bo v chính quyn cách mng còn non tr trước s đe da ca thù trong, gic ngoài trong tình thế đt nước ngàn cn treo si tóc.

Trong kháng chiến chng thc dân Pháp xâm lược, cũng như khi kết thúc thng li, min Bc hoàn toàn gii phóng, bước vào thi k khôi phc và phát trin kinh tế, min Nam tiếp tc cuc cách mng dân tc, dân ch Nhân dân. Lc lượng Công an nhân dân đã tham mưu phc v Đảng, Chính ph, Trung ương Cc min Nam ch đo, t chc vn đng Nhân dân tích cc tham gia bo v an mình, trt t cơ s. min Bc, Trung ương phát đng phong trào Bo v tr an” trong Nhân dân và ch đo đy mnh phong trào Bo mt phòng gian” c ba vùng chiến lược và thành lp “Hi đng bo v an ninh xã p. Phong trào Bo v tr an, Bo mt phòng gian” phát trin mnh m, gn kết vi phong trào thi đua lao đng sn xut, xây dng xã hi ch nghĩa min Bc và đu tranh gii phóng min Nam.

Sau ngày gii phóng min Nam thng nht đt nước, lc lượng Công an nhân dân đã tham mưu vi Đảng, Nhà nước thng nht các phong trào, cuc vn đng Nhân dân tham gia bo v an ninh, trt t trong toàn quc thành phong trào Qun chng bo v an ninh T quc. Phong trào đã có bước phát trin khá sâu rng, vi nhiu ni dung, hình thc đa dng, phong phú, phù hp vi điu kin, hoàn cnh c th ca tng vùng, min, tng lĩnh vc, tng đa bàn c th.

Trước yêu cu nhim v bo v an ninh T quc trong thi k mi, thc hin ch trương ca Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 13/6/2005, Th tướng Chnh ph ban hành Quyết đnh s 521/2005/QĐ-TTg ly ngày 19/8 hàng năm là Ngày hi toàn dân bo v an ninh T quc nhm:

- Khng đnh ý nghĩa phong trào toàn dân bo v an ninh T quc là mt b phn cơ bn ca nn an ninh nhân dân, công tác vn đng t chc phong trào phi là trách nhim ca toàn xã hi, trong đó, lc lượng Công an nhân dân làm nòng ct trong tham mưu, hướng dn và t chc xây dng.

- Giáo dc truyn thng yêu nước, lòng t hào, t tôn dân tc, nâng cao ý thc trách nhim, hành đng ca toàn xã hi trong s nghip bo v an ninh T quc và xây dng lc lượng Công an nhân dân cách mng, chính quy, tinh nhu và tng bước hin đi, hoàn thành xut sc mi nhim v được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

- Phát huy tinh thn cnh giác cách mng ca các tng lp Nhân dân, đy mnh phong trào qun chúng bo v an ninh T quc, kiên quyết đu tranh làm tht bi mi âm mưu và hot đng phá hoi ca các thế lc thù đch và bn ti phm, góp phn cng c nn an ninh nhân dân, xây dng thế trn an ninh nhân dân vng chc ngay t cơ s,

- Ngày hi cũng là dp đ gp g, giao lưu, biu dương, khen thưởng và tôn vinh các tp th, cá nhân din hình tiêu biu có thành tích xut sc trong phong trào toàn dân bo v an ninh T quc đa phương, góp phn khích l, c vũ phong trào phát trin ngày càng sâu rng.


Tác giả: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan